REGULAMIN PORZĄDKOWY

PODMIOTU LECZNICZEGO ibezstresu Maciej Zięba

1. Postanowienia wstępne.

Regulamin porządkowy PODMIOTU LECZNICZEGO ibezstresu Maciej Zięba (dalej: ibezstresu) określa organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, ofertę, zakres czynności pracowników, prawa i obowiązki pacjenta w ibezstresu, postanowienia dotyczące trybu składania skarg i wniosków przez pacjentów.

2. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych:

 • ibezstresu świadczy w ramach poradni usługi ortopedyczne i z zakresu fizjoterapii na podstawie umów cywilnoprawnych, na zasadach pełnej odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne.
 • Przyjęcie na leczenie do ibezstresu następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia odpłatnego przez pacjenta i za jego zgodą.
 • Lekarz lub fizjoterapeuta ma prawo odmówić leczenia pacjenta dobrowolnie bez podania przyczyny oraz zaproponować inną placówkę leczniczą, jeśli nie zagraża to życiu pacjenta i nie stwarza ryzyka w trakcie leczenia.
 • Przyjęcie pacjenta wymaga założenia dokumentacji medycznej. Każdy pacjent ma zakładaną osobną dokumentację związaną z leczeniem w ibezstresu.
 • Podczas pierwszej wizyty w placówce tożsamość pacjenta jest weryfikowana na podstawie dokumentu tożsamości. Pacjent (przedstawiciel ustawowy pacjenta) wypełnia oświadczenia związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej innym osobom, wskazaniem osób upoważnionych do informacji o stanie zdrowia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego wypełnia oświadczenia dotyczące dzieci, a także w przypadku sprawowania nad małoletnim opieki w oparciu o prawomocne rozstrzygnięcie sądu/pełnomocnictwo okazuje jego oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Przy pierwszej wizycie przeprowadza się z pacjentem wyczerpujący wywiad na temat jego stanu zdrowia, który wymaga uaktualniania przy kolejnych wizytach w poradni.
 • Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na zabiegi wykonywane w ibezstresu. Leczenie podstawowe i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody ustnej uważa się poddanie przez pacjenta umówionemu leczeniu.
 • Każde przyjęcie pacjenta jest odnotowywane w dokumentacji medycznej.
 • Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej potrzeby leczenia przez lekarza, podlega wpisowi do karty pacjenta i powinna być potwierdzona przez pacjenta.

3. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

 • ibezstresu udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach przedsiębiorstwa pomiotu leczniczego pod następującym adresem: Ojca Beyzyma 5A, 53-204 Wrocław
 • Dni i godziny pracy określone są szczegółowo w harmonogramie (grafiku) pracy
 •  

4. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

ibezstresu świadczy stacjonarnie usługi ortopedyczne w zakresie:

 • konsultacje
 • profilaktyka i korygowanie wad postawy
 • leczenie wad rozwojowych narządu ruchu
 • poprawianie i przywracanie prawidłowych czynności narządu ruchu
 • diagnostyka oraz leczenie problemów i chorób ortopedycznych
 • Kontrole po zabiegach operacyjnych
 • Kinesiotapeing po urazach oraz w chorobach zwyrodnieniowych
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:
  • wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu pacjenta;
  • badanie funkcjonalne i fizjoterapia;
  • fizjoprofilaktyka;
  • fizjoterapia przed i pooperacyjna w celu powrotu do pełnej funkcjonalności i aktywności fizycznej;

5. Cele i zadania podmiotu

 • Celem głównym ibezstresu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 • Do zadań ibezstresu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, diagnostyki w szczególności:
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją podmiotu leczniczego oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów
  • zapewnienie fachowej opieki lekarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u przyjmowanych pacjentów,
  • prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej,
  • realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia
  • dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
  • stosowanie się do zarządzeń i instrukcji Kierownictwa oraz organów uprawnionych do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  •  

6. Zakres obowiązków personelu IBEZSTRESU Maciej Zięba:

 • rzetelne udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • przestrzeganiem praw pacjenta,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • prowadzenie rzetelnej dokumentacji medycznej,
 • zachowanie w tajemnicy wszystkiego o czym powezmą w wiadomość w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • przestrzegania przepisów prawa, zasad BHP i PPOŻ oraz postanowień regulaminu.
 •  

7. Prawa i obowiązki pacjenta.

Prawa – każdy pacjent ma prawo do:

 • Uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach leczenia oraz o rokowaniu i świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, do udzielanych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 • Wyrażenia zgody albo jej odmowy na udzielenie świadczenia medycznego, wyrażenia pisemnej zgody bądź jej odmowy na wykonanie zabiegów oraz zastosowania metody leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 • Wglądu w dokumentację medyczną dotycząca jego leczenia oraz uzyskiwania wyciągów, odpisów bądź kopii dokumentacji medycznej osobiście bądź przez upoważnioną osobę.
 • Poszanowania intymności i godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny.
 • Trzymania informacji o stanie zdrowia dziecka, proponowanych badaniach i leczeniu.
 • Rejestracji telefonicznej.
 • Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o jego stanie zdrowia.
 •  

Obowiązki pacjenta:

 • Pacjent wyrażając zgodę na leczenie zobowiązany jest do podpisania „Zgody na leczenie” tj. umowy o leczenie i stosowania się do jej postanowień.
 • Jeżeli wyrażenie zgody nie jest możliwe z powodu ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego zgoda winna być wyrażona przez przedstawiciela ustawowego.
 • Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarzy i personelu. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich także w zakresie postępowania przedzabiegowego i pozabiegowego pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.
 • Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ppoż. Nie wolno mu manipulować przy urządzeniach i aparaturze znajdujących się na wyposażeniu ibezstresu Maciej Zięba, ani wchodzić do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu poradni.
 • Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń poradni, ani terenu wokół niej.
 • Na terenie poradni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

8. Tryb składania skarg i wniosków

 • Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ibezstresu ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika jednostki.
 • Księga Skarg i Wniosków jest dostępna w Rejestracji.
 • Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona niezwłocznie, maksymalnie jednak w terminie 60 dni.
 •  

9. Ochrona Danych osobowych

Administrator danych, Inspektor ochrony danych:

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych. Oznacza to, że:

ibezstresu Maciej Zięba

Adres: ul. Wielogórska 65, 59 – 220 Legnica, NIP:6912561760, REGON:522223463.

odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Dane inspektora ochrony danych:

Inspektorem ochrony danych jest Maciej Zięba. Mail: maciekzieba@outlook.com

Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

10.1. Cel przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • udzielenia świadczenia zdrowotnego (w tym, wystawienia skierowania, recepty) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • wykonywania badań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • wystawienia na państwa życzenie faktury Vat – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:

 • osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
 • upoważnieni pracownicy Administratora danych;
 • osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
 • podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
 • konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 • minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 • Inspektor Ochrony Danych;
 • Biuro Rachunkowe;
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
 • Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;
 • Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.
 •  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

10.3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu. 

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:

Dane zawarte w dokumentacji medycznej indywidualnej:

 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza – w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza,
 • 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta;
 • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • 22 lat – w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
 • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
 • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana;

Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej:

 • przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej:

 • przez okres 20 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

Dane zawarte na fakturze VAT:

 • przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14 Dane zawarte w Księdze Skargi i Wniosków
 • przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

W zakresie nieuregulowanym dokumentacje przechowywana jest przez okres lat 20.

10.4. Dane przetwarzane przez administratora danych:

W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Dane osobowe podawane obowiązkowo:

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposób jej przetwarzania (Dz.U. z 2021 r. poz. 2477):

 • Imię i nazwisko
 • PESEL
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
 • Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego

Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług usług Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14;

 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika i nabywcy towarów lub usług
 • adres podatnika i nabywcy towarów lub usług;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Dane przetwarzane dobrowolnie:

 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych (telefon, mail) uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.

10.5. Prawa osoby, której dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie danych przez ich profilowanie:

W związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane poprzez ich profilowanie. Oznacza to, że państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu uzyskania informacji o Państwa stanie zdrowia, właściwym postawieniu diagnozy i przygotowaniu odpowiedniego planu leczenia. O takiej czynności zostaną Państwo poinformowani przed rozpoczęciem takiego procesu przez personel udzielający świadczeń zdrowotnych.

11. Warunki umieszczania i pozostawiania odzieży wierzchniej i rzeczy osobistych w poczekalni.

Personel ibezstresu nie odpowiada za rzeczy Pacjentów pozostawione w poczekalni. Poczekalnia i znajdujące się w niej miejsce na garderobę wierzchnią są ogólnie dostępne. W związku z powyższym nie należy pozostawić w poczekalni przedmiotów wartościowych. ibezstresu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w poczekalni.

12. Płatności i formy płatności oraz Plan leczenia.

W ibezstresu akceptuje się płatności w gotówce oraz kartą płatniczą.

Wysokość opłat za poszczególne świadczenia określona jest w cenniku, który dostępny jest w Poczekalni. Plan leczenia oraz wynikający z niego koszt leczenia jest orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie leczenia.

13. Odwoływanie wizyt i spóźnienia.

Wizyta potwierdzana jest z jednodniowym wyprzedzeniem przez portal Znany Lekarz (SMS). Brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej od Pacjenta powoduje skrócenie umówionej wizyty do 30 minut lub jej anulowanie. Jeśli Pacjent ma wyznaczonych kilka terminów wizyt i nie ma z nim kontaktu oraz nie zgłosił się na wizytę, to każdy kolejny umówiony termin zostaje anulowany.

Pacjent ma obowiązek odwołania wizyty z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty w dniu, w którym miała się odbyć wizyta, pacjent zoobowiązany jest do jej opłacenia (możliwa płatność przewlewem). Trzykrotne zaniechanie odwołania wizyty, bądź nieopłacenie może stanowić podstawę do odmowy leczenia danego Pacjenta.

14. Kolejność przyjmowania pacjentów.

Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby zapisane na wizytę. Pomimo skrupulatnego planowania dnia pracy, z uwagi na charakter świadczonych usług może dojść do opóźnień. Z uwagi na powyższe uprzejmie prosimy o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na wizytę, z uwzględnieniem możliwych przesunięć.

15. Zakaz spożywania alkoholu oraz palenia.

Na terenie ibezstresu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu/środków psychotropowych

i psychoaktywnych. W przypadku stwierdzenia przez Lekarza bądź personel, iż Pacjent pozostaje w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/środków psychotropowych i psychoaktywnych, odmawia wykonanie zabiegu/procedury.

16. Oświadczenie

Lekarze oraz personel Podmiotu Leczniczego zajmują się i są skoncentrowani na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, tym samym lekarze ani personel nie mogą zajmować się opieką nad odzieżą lub innymi przedmiotami pozostawionymi w poczekalni. W związku z powyższym:

 1. pacjenci zobowiązują się do niepozostawienia w poczekalni teczek, toreb, torebek, dokumentów, wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, kluczyków do pojazdów ani kluczy do mieszkań lub innych podobnych przedmiotów.
 2. w przypadku potrzeby zabezpieczenia przed utratą ww. przedmiotów lub odzieży wierzchniej podczas udzielania (Pacjentowi) świadczeń zdrowotnych, pacjent zobowiązuję się do poinformowania o ww. lekarza lub personel i powierzenia im ww. rzeczy na przechowanie w odrębnym niż poczekalnia pomieszczeniu lub zamkniętej szafie.
 3. pacjenci zrzekają się roszczeń do Podmiotu Leczniczego w przypadku utraty odzieży lub innych przedmiotów wynikającej z nieprzestrzegania przeze pacjenta ww. zapisów.

17. Postanowienia końcowe:

 • Zmian regulaminu dokonuje kierownik jednostki.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
 • Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta, w siedzibie podmiotu leczniczego, a także na stronie internetowej https://ibezstresu.pl/
 • Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://ibezstresu.pl/ oraz w naszej przychodni. Akceptacja regulaminu następuje poprzez zaznaczenie rubryki [TAK] krzyżykiem w „Ankiecie dla pacjentów”.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2022.

ibezstresu Maciej Zięba

Legnica, ul. Wielogórska 65, 59-220